سال نود و درد :: پانیذ


سال نود و درد

درخواست حذف این مطلب

این اولین اسفند عمرمه که هیچ جذ تی برام نداره برای من هیچ بویی از عید به مشام نمیرسه حتی اولین اسفندی هم که بابام نبود اینجور نبودم مجید تنها نرفت ، خیلی چیزها باهاش رفتند